Privacy Policy


Fysiotherapie de Brug ten Dam & de Haan hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Fysiotherapie de Brug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als Fysiotherapie de Brug zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
________________________________________


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie de Brug verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Brug de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- BSN nummer
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens
- Verzekeringsgegevens;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Gegevens m.b.t. uw gezondheid;
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Brug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.
- Gedurende een periode van 15 jaar zijn wij verplicht om uw medische gegevens te bewaren. Na
15 jaar zullen wij de papieren gegevens vernietigen middels een papierversnipperaar. De digitale
dossiers worden verwijderd uit het systeem.
________________________________________

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fysiotherapie de Brug verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Brug de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Brug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.
________________________________________

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-
/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door
Fysiotherapie de Brug verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Brug de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Brug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten
en/of geïnteresseerde.
________________________________________

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie de Brug verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Brug de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN nummer;
- Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Brug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
________________________________________

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard
de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn
dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Fysiotherapie de Brug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
- Alle personen die namens Fysiotherapie de Brug van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
________________________________________

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met
ons op!

Contactgegevens
Fysiotherapie de Brug ten Dam & de Haan
Haalmansweg 1
7241 CP Lochem
info@ftlochem.nl